Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

1.1. er rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in "de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen" (WRM);

1.2. de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

1.3. de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto, en in principe ook het rijexamen in die auto zal afleggen;

1.4. de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool gebeurt... binnen twee weken na betaling van de daarvoor geldende bedragen;

1.5. de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juistheid van verstrekte gegevens;

1.6. alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen afgesloten zijn;

1.7. de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 2. Verplichtingen cursist

2.1. De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.

2.2. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles, en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging , de volledige lesprijs te voldoen.

2.3. Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

2.4. Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 24 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. De cursist dient zelf zo spoedig mogelijk contact met de rijschool op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

2.5. Een rijles die binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

2.6. Voor de aanvraag van het theorie-examen, praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijncbr.nl om reservering van het examen te kunnen bewerkstelligen.

2.7. Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen, dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en/of medicijn-, alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

2.8. De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

2.9. Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 3. Betaling

3.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor losse lessen en theorielessen contant te voldoen. Of indien per bank de les(sen) vooruit te betalen. 

3.2. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de opleiding de lesprijs aan te passen. 

3.3. Bij niet tijdig betalen wordt er een betalingsherinnering gestuurd en heeft de cursist de gelegenheid om binnen een redelijke termijn, na ontvangst van de betalingsherinnering, het openstaande bedrag alsnog te betalen.  

3.4. Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

3.5. Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen, zonder gerechtelijke tussenkomst, en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding tot schade, gederfde winst en interest. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het recht van de rijschool om reeds afgesproken lessen en examens te laten vervallen, waarbij de kosten voor (een) vervallen examen(s) geheel voor rekening zullen zijn van de cursist.

De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen  zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

 

Artikel 4. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag voor aanvraag aan de rijschool te worden voldaan.

4.2. Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.

4.3. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie-examen, dan wel het praktijkexamen of de tussentijdse toets door te berekenen.

 

Artikel 5. Praktijkexamen

5.1. Indien het praktijkexamen, herexamen of de tussentijdse toets geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist, omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

5.2. Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

5.3. Het praktijkexamen wordt pas aangevraagd als de instructeur heeft bepaald dat de cursist over voldoende rijvaardigheid beschikt. 

5.4. Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

 

Artikel 6. Beëindigen van de lesovereenkomst

6.1. Zowel de rijschool als de cursist hebben het recht om de lesovereenkomst tussentijds te beëindigen. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. 

6.2. De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

6.3. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. 

 

Artikel 7. Vrijwaring

7.1. De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen, herexamen en tussentijdse toets tenzij:

- de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

- de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en waarvan dit na een overtreding of aanrijding blijkt;

- de cursisten ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dit heeft verzwegen;

- de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

 

Artikel 9. Klachten

De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de rijschool.

 

Artikel 10. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10.1. De rijschool gebruikt en deelt de gegevens van de leerling met diegenen binnen de rijschool om de opleiding vlot en probleemloos te laten verlopen, en zodoende onnodige stagnatie te voorkomen.

10.2. De instructeurs mogen geen privacygevoelige gegevens verspreiden van de leerlingen.

10.3. Leerlingen hebben recht op inzage van hun persoonsgegevens. Zij mogen de rijschool verzoeken om de gegevens te verwijderen. Dit verzoek kan op verschillende manieren worden ingediend. De rijschool mag dit verzoek niet weigeren.

10.4. Noodzakelijke persoonsgegevens van bestaande leerlingen mogen voor marketingdoeleinden worden gebruikt indien deze doeleinden verband houden met de rijlessen. Denk aan het versturen van mailings. Als de doeleinden geen verband houden met rijlessen of de rijschool andere, geen noodzakelijke, informatie aan de leerling vraagt en deze gebruikt voor marketingdoeleinden dan dient de leerling hiervoor toestemming te geven.

10.5. Informatie doorgeven aan derden mag alleen als de leerling daar toestemming voor geeft, of als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de lesovereenkomst. Heeft het geen betrekking op de lesovereenkomst, dan moet de leerling toestemming geven.

10.6. De rijschool heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

10.7. Onze rijschool zet de geslaagde leerling met foto op social media. Door ondertekening van de lesovereenkomst gaat de leerling akkoord met onze algemene voorwaarden en geeft ons op deze manier toestemming.